تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۵۱۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۲۰۹/۴-۵۱۳ ح

استعلام:

با عنایت به بند ۳ از قسمت «ج» ماده ۵ قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا نمایندگان حقوقی بنیاد شهید می‌توانند در تمامی دعاوی حقوقی و کیفری به وکالت از جامعه هدف بنیاد شهید؛ از جمله فرزندان شهدا دفاع کنند یا این‌که صرفاً در دعاوی که در بند مذکور احصا شده است، حق دفاع دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از آن‌که اطلاق عبارت «حقوقی و قضایی» مندرج در بند ۳ قسمت «ج» ماده ۵ قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تمامی دعاوی جامعه هدف؛ اعم از حقوقی و کیفری را در برمی‌گیرد، با عنایت به تبصره ۲ الحاقی ۱۳۷۹/۲/۱۳ به قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۱۳۷۴ که به صراحت از دعاوی کیفری و حقوقی جامعه هدف نام برده است، در فرض سوال در تسری دعاوی به مطلق دعاوی؛ اعم از حقوقی و کیفری تردیدی نیست.