صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

مجازات مکرِه در قتل مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

آیا تبصره ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده ۳ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری به قانون الحاق شده و بیان می دارد تمام حبس های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود شامل حبس ابد مقرر برای بزه اکراه در قتل مذکور در ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

حبس ابد مجازات اکراه کننده در قتل، حبس تعزیری محسوب نمی شود.

نظر اتفاقی

صرفا حبس‌های ابد حدّی که در شرع مقرر شده است، مانند مجازات حبس ابد برای ممسک در قتل، از شمول تبصره ۶ الحاقی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است اما موضوع ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی یعنی مجازات مکرِه در قتل، حبس ابد حدی نیست تا بتوان آن را از شمول مقرره مزبور خارج دانست در نتیجه مجازات مکرِه در قتل نیز مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به حبس درجه یک تبدیل شده است.