ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن ‌آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

آیین نامه ها (1 مورد)