نظریه مشورتی شماره 7/1402/288 مورخ 1402/06/18

تاریخ نظریه: 1402/06/18
شماره نظریه: 7/1402/288
شماره پرونده: 1402-127-288ح

استعلام:

وفق ماده 238 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، هر یک از طرفین دعوا حق دارند توسط دادگاه سوالاتی را از گواه مطرح کنند. چنانچه به نظر دادگاه سوال تلقینی یا خارج از موضوع و یا به جهاتی غیر موجه باشد، آیا دادگاه می‌تواند از پرسش خودداری کند و یا آنکه در هر حال باید این پرسش از گواه مطرح و در صورتجلسه نیز درج شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رعایت مقررات مربوط به استماع گواهی گواهان؛ از جمله در خصوص سوالاتی که از گواه می‌شود، ضروری است؛ اعم از آنکه این سوالات در اجرای ماده 238 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 توسط اصحاب دعوا از گواه پرسیده شود و یا توسط دادگاه. بر این اساس، در صورت طرح سوالات خارج از موضوع دعوا یا مشمول ماده 239 قانون یادشده، دادگاه صرفاً مراتب را در صورتمجلس قید می‌کند؛ اما با ذکر جهت قانونی از گواه سوال نمی‌شود.

منبع