صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نقاب

موضوع

پرداخت مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد (در موارد تنصیف دیه) توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی

پرسش

با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ مورخ ۹۸/۲/۳۱ هیات عمومی دیوان محترم عالی کشور، در خصوص پرداخت مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد (در موارد تنصیف دیه) در تمامی جرایم، آیا دادگاه کیفری وظیفه دارد در رای خویش در خصوص محکومیت دیه متهم به پرداخت نصف دیه زن، در خصوص پرداخت مازاد دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی نیز تعیین تکلیف نماید ؟ آیا مطالبه دیه از صندوق نیازمند دادخواست حقوقی می‌باشد ؟

نظر هیئت عالی

اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ مستلزم صدور حکم نیست، قاضی اجرای احکام با احتساب، مراتب را به صندوق تامین خسارت بدنی اعلام می کند.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه اولا محکوم کردن صندوق تامین خسارتهای بدنی، به پرداخت دیه وفق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بدون دعوت کردن نماینده صندوق جایز نیست. بنابراین اگر قرار باشد که دیه توسط صندوق تامین پرداخت شود می بایست وفق ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۹ از زمان جلسه رسیدگی مستحضر گردد. ثانیا پرداخت دیه از سوی صندوق تامین بدون صدور حکم بر محکومیت، امکان ندارد. ثالثا صندوق تامین مرتکب جرمی نشده است.
بنابراین راهکار این است که ذیل رای کیفری قید گردد: «صندوق تامین مکلف است که مازاد دیه را وفق بند ۴ تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۹ و رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ مورخ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیات عمومی دیوان محترم عالی کشور پرداخت نماید» لذا بهتر است که مطالبه دیه از صندوق در کیفرخواست قید گردد و دادگاه کیفری دو نیز بصورت ارشادی به این مطلب اشاره نماید و نهایتا اگر صندوق تامین با این اوصاف مازاد دیه را پرداخت ننمود، شاکی بایستی دادخواست حقوقی تقدیم نماید.