ماده 415 قانون مدنی

خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت فوری است.

عناوین و برچسب‌ها