تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۴۴۹

پیام: توهین حین ایجاد مزاحمت برای بانوان در معابر عمومی جرم مستقل محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۸۹۰۹۹۸۰۲۳۴۷۰۱۶۸۹ شماره دادنامه: ۸۹۰۹۹۷۰۲۳۳۲۰۱۶۲۷ تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۴

رای دادگاه

درخصوص شکایت م. ن. ت علیه م. ص.ص. دائر بر مزاحمت بانوان و توهین توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و گزارش ضابطین و شکایت شاکیه که اذعان داشته متهم قبلاً خواستگار بنده بوده که من جواب رد دادم و حالا به عناوین مختلف در محل کار و خیابان مزاحمت ایجاد و توهین می نماید و از دست وی آسایش ندارم که متهم نیز حاضر و بیان داشته من قبلاً با ایشان رفاقت داشتم و چون هر دو در خیابان پیروزی ساکن هستیم گاهاً رودررو میشویم صحبت می کنیم و هرگز فحاشی و مزاحمت نداشتم که دادگاه با توجه به اقرار ضمنی متهم و شهادت شهود در مرحله دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم دانسته و در مورد توهین باستناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و با رعایت ماده ۴۷ از قانون مجازات اسلامی و باستناد ماده ۶۱۹ از همان قانون متهم را به چهار ماه حبس تعزیری و سی ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می نماید که رای صادره حضوری و ظرف مهلت۲۰روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران - رضا مرادزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: ۸۹۰۹۹۸۰۲۳۴۷۰۱۶۸۹ شماره دادنامه: ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۴۴۹ تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

رای دادگاه

آقای م. ص. ص به موجب دادنامه شماره ۲۰۱۶۲۷مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ شعبه۱۱۳۱ دادگاه جزائی به اتهام ایجاد مزاحمت برای بانوان به تحمل چهار ماه حبس و سی ضربه شلاق تعزیری و به اتهام توهین به دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و محکوم علیه در فرجه قانونی از این رای تجدیدنظرخواهی کرده و توضیح داده با تجدیدنظرخوانده بنای ازدواج داشته و خانواده وی هم موافقت خود را اعلام کرده بودند ولی نامبرده با فرد دیگری ازدواج کرده و به همین دلیل به او اعتراض کردم و مراجعه من به ایشان برای ادای توضیحات بوده و هیچگونه اهانت به او نکردم. تجدیدنظرخواه به ایجاد مزاحمت در معابر عمومی برای تجدیدنظرخوانده اقرار دارد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث فاقد ایراد و اشکال قانونی است و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه مزبور در این بخش از محکومیت تایید و تجدیدنظرخواهی مردود اعلام میشود.تجدیدنظرخواهی نامبرده از جهت محکومیت به اتهام توهین وارد است زیرا اولاً مطابق صریح ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی هر کس در معابر عمومی مزاحم بانوان شود یا با الفاظ خلاف شوون به آنها توهین نماید این عمل مجرمانه تنها یک جرم محسوب می‌شود نه دو جرم ثانیاً اتهام توهین تنها مستند به ادعای تجدیدنظرخوانده است و متهم اقرار به مزاحمت دارد نه توهین و بعلاوه شهود نیز اگرچه یکی خواهر تجدیدنظرخوانده هست ولی آنها شهادت به توهین نداده اند بنابراین به استناد بند یک شق ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ همان قانون و رای به برائت تجدیدنظرخواه از اتهام توهین صادر می نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

محمدسعید ظاهری - مهدی پور