ماده 44 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

(اصلاحی 1382/07/23)- چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف بپرداخت غرامت چهار میلیون و هشتصد هزار (4/800/000) ریال برای هر رأس بز محکوم می‌ شود.