نحوه رسیدگی در شعبه هم عرض

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/08
شماره دادنامه قطعی: 8909984116300661

پیام: رسیدگی در شعبه هم عرض (اعاده دادرسی) مستلزم تشکیل جلسه دادرسی،بررسی ادله اقامه شده و ورود به ماهیت است.

رأی خلاصه جریان پرونده

جریان ماوقع به شرح گزارش عضو ممیز این شعبه در مقدمه دادنامه شماره 04727 - 1393/12/9 رقم خورده است که نیازی به بازنویسی آن وجود ندارد لیکن در اجرای دادنامه یاد شده و پذیرش اعاده دادرسی از سوی این شعبه دادگاه هم‌عرض صادرکننده رأی یعنی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به تأیید حکم شعبه اول تجدیدنظر رأی داده است و محکوم‌علیه مجدداً با پیوست کردن گذشت شکات درخواست خود را تکرار کرده و در لایحه‌ای با توجه به همین امر قبول اعاده دادرسی را خواستار شده است. متن لایحه و رضایت‌نامه محضری در هنگام شور قرائت می‌شود. نظر به این که در رسیدگی‌های متعدد به درخواست متقاضی اعاده دادرسی دیده نمی‌شود که پرونده محاکماتی مورد مطالبه قرار گرفته باشد، ملاحظه آن را در اتخاذ تصمیم موثر می‌داند. در تاریخ بیست و هفتم مرداد ماه سال 94 پرونده محاکماتی کلاسه 10/92/05/07 ج که از طریق اجرای احکام تبریز واصل شده است تحت نظر قرار گرفت در تاریخ 1389/4/28 آقایان پ. ش. و ع.الف. ف. از ر. م. شکایت کرده‌اند که مشتکی‌عنه پارکینگ‌های متعلق به آنان را به دیگران فروخته است و ساختمان فقط دو واحد پارکینگ داشته است. و بازپرس شعبه 7 دادسرای تبریز به مجرمیت متهم اعلام نظر کرده و با صدور کیفرخواست به عنوان فروش مال غیر شعبه 107 دادگاه عمومی تبریز با توجه به دلایل مذکور در متن رأی و به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و... به تحمل حبس و جزای نقدی و رد مبلغ محکومیت یافته است و همین دادگاه رأی خود را در مرحله واخواهی نیز عیناً تأیید کرده است. در مرحله تجدیدنظر، وکیل محکوم‌علیه با اشاره به وجود 12 پارکینگ در مجموعه، خواستار جلب نظر کارشناسی شده است و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی رأی بدوی را تأیید کرده است محکوم‌علیه با درخواست اعاده دادرسی از رأی و ارجاع پرونده به شعبه 37، با قبول اعاده دادرسی مواجه شده است اما شعبه سوم همان دادگاه مانند شعبه اول دادگاه تجدیدنظر به تأیید رأی نخستین اعلام نظر کرده است. و بقیه مطالب در پرونده این شعبه منعکس است لیکن مجدداً محکوم‌علیه از رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر هم درخواست اعاده دادرسی کرده که لایحه وی در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقا احمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 00031 - 1394/1/23 صادر شده از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر آ.ش مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی مجدد محکوم‌علیه آقای ر. م. نسبت به دادنامه شماره 00031 - 1394/2/23 صادر شده از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که با ضمیمه شدن سند رسمی رضایت‌نامه شکات پرونده آقایان پ. ش. و ع.الف. ف. همراه است، قابل پذیرش به نظر می‌رسد زیرا صرف نظر از اعلام رضایت شکات، اعاده محاکمه مورد نظر قانونگذار به مستفاد از ماده 479 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم تشکیل جلسه دادرسی و بررسی ادله اقامه شده و ورود به ماهیت است که این فقره با اعلام دادگاه هم‌عرض به این که در پرونده مدرکی در این خصوص مشاهده نمی‌شود - سازگار به نظر نمی‌رسد به هر حال با توجه به این که به دلایل محکوم‌علیه و از جمله ادعای وجود پارکینگ‌های متعدد رسیدگی نشده است مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 25/58 - 1359/2/1 هیأت عمومی دیوان عالی و مواد 474 و 476 قانون آئین دادرسی کیفری با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را به شعبه هم‌عرض صادرکننده رأی ارجاع می‌دهد.

رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری

منبع

عناوین و برچسب‌ها