تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۹۹

پیام: گواهی پزشک مبنی بر تأیید ابتلای فرد به کمردرد و ضرورت استراحت وی، به تنهایی مثبت ابتلای فرد به مرض مانع از حرکت نیست و سبب در مهلت بودن تجدیدنظرخواهی نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۰۸۰۰۷۴۷ مورخه ۱۳۹۳/۸/۶ این دادگاه که به موجب آن حکم به پذیرش دعوی تقسیط تجدیدنظرخوانده نسبت به پرداخت محکومٌ‌به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۰۰۰۸۰۰۱۷۳ مورخه ۱۳۹۲/۲/۲۲ این دادگاه صادر گردیده است، با عنایت به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۹ به تجدیدنظرخواه ابلاغ واقعی گردیده است، درحالیکه دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ به دفتر دادگاه تقدیم و تحت شماره ۱۹۸ ثبت گردیده که از احتساب تاریخ ابلاغ و تاریخ اقدام، خروج قیام تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخواهی از مهلت مقرر قانونی احراز می‌گردد. از طرفی هرچند تجدیدنظرخواه با ارائه یک برگ گواهی پزشکی، ادعای بیماری و عدم امکان حضور و اقدام به تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر را مطرح نموده است، ولکن اولاً: گواهی پزشکی ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخواه (با فرض پذیرش اعتبار آن)، صرفاً متضمن ابتلاء ایشان به کمر درد و ضرورت استراحت دارد. در نتیجه به عقیده این دادگاه، بیماری وی در فرض حرکت و تردد به دادگاه جهت تقدیم دادخواست، شاید توأم با درد و اذیت بوده، ولکن قطعاً مانع از حرکت نبوده است و قانونگذار نیز، مرضی را که مانع از حرکت باشد، به عنوان عذر موجه پذیرفته است. ثانیاً: گواهی پزشکی استنادی، صرفاً دلالت بر ضرورت استراحت تجدیدنظرخواه از تاریخ ۱۳۹۳/۹/۸ لغایت ۱۳۹۳/۹/۱۶ دارد، درحالیکه با توجه به تاریخ ابلاغ واقعی دادنامه به مشارٌالیه (۱۳۹۳/۸/۱۹)، شروع مهلت قیام وی به تجدیدنظرخواهی از مورخه ۱۳۹۳/۸/۲۰ بوده است که قطعاً تا قبل از تاریخ شروع به استراحت، می‌توانسته قیام به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نماید. لذا بنا به مراتب و ضمن غیر موجه تشخص دادن عذر اعلامی و طرح تجدیدنظرخواهی در خارج از مهلت مقرر قانونی، مستنداً به ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان‌ها را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران - زالی بوئینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.ن. به طرفیت آقای ع.ع. از دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۹۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۳ صادره ازشعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی به لحاظ خارج از مهلت بودن صادر گردیده، وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای مطروحه با هیچ کدام از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی، منطبق نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد، ارائه نشده؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و با رد اعتراض، دادنامه معترض‌ٌعنه را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تأیید می‌نماید.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسینی - صادقی