صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

ضمانت اجرای تخلف از قرار نظارت توامان با قرار تامین

پرسش

باتوجه به اینکه ضمانت اجرایی تخلف از قرار نظارت توامان با قرار تامین در ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری ،لغو قرار نظارت و تشدید قرار تامین، ذکر شده است آیا تشدید قرار تامین در چنین صورتی، موجب عدم تناسب قرار تامین صادره نمی شود ؟

نظر هیئت عالی

نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان قزوین مورد تائید است؛ توجهاً به تکلیف قانونی که در صورت لغو قرار نظارت قضایی آمده، عدم تناسب در مانحن فیه فاقد مصداق است.

نظر اتفاقی

چون در زمان صدور قرار نظارت توامان با قرار تامین، یکی از مواردی که در جهت تناسب قرار تامین، لحاظ می‌شود توامان بودن آن با قرار نظارت است بنابراین تشدید قرار تامین بعد از لغو قرار نظارت، موجب عدم تناسب قرار تامین صادره نخواهد شد.