نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۵۳۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸

شماره پرونده ۱۷۸۱ - ۸۴ - ۹۲
سوال
از آنجایی که طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ * اعیانی که درعرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه و به نفع دولت ضبط می­شود حال آیا این حکم را می­ توان شامل درختان و نهال­ های مغروسه نیز دانست یا خیر؟ آیا اعمال این قاعده در دعاوی حقوقی نیز متصور است یا صرفاً مختص پرونده­های کیفری می‌باشد؟
نظریه شماره۲۵۳۷/۹۲/۷ - ۲۸/۱۲/۱۳۹
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعیانی موجود در ذیل تبصره ماده ۵۵ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با توجه به کلمه«احداث شود» ناظر فقط به اعیانی است و شامل درختان و نهال‌های مغروسه نمی‌شود و به طور کلی ضبط مال، مجازات است و در پرونده کیفری امکان صدور حکم به مجازات وجود دارد.