تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۲/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۵۳۷
شماره پرونده: ۹۲-۸۴-۱۷۸۱

استعلام:

از آنجایی که طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت وبهره­برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ اعیانی که درعرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه و به نفع دولت ضبط می­شود حال آیا این حکم را می­توان شامل درختان ونهال­های مغروسه نیز دانست یا خیر؟ آیا اعمال این قاعده در دعاوی حقوقی نیز متصور است یا صرفا مختص پرونده­های کیفری می­باشد؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اعیانی موجود در ذیل تبصره ماده ۵۵ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با توجه به کلمه«احداث شود» ناظر فقط به اعیانی است و شامل درختان و نهال های مغروسه نمی شود و به طور کلی ضبط مال، مجازات است و در پرونده کیفری امکان صدور حکم به مجازات وجود دارد./ب