اعمال محکومیت موثر کیفری با توجه به قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/14
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب

موضوع

اعمال محکومیت موثر کیفری با توجه به قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

در پرونده‌ خرید سه و نیم لیتر مشروب الکلی داخلی، جهت تعلیق مجازات به دادگاه ارسال گردیده و مشخص می‌شود که محکوم یک سابقه تخریب شیشه ماشین داشته که به سه سال حبس محکوم شده و محکومیتش نیز اجرا شده بود؛ با توجه به قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399؛ آیا سابقه تخریب سابقه موثر محسوب می‌شود؟

نظر هیات عالی

نظریه اقلیت که قائل به تفکیک در فرض سوال است و بند ب ماده‌ 10 قانون مجازات اسلامی را قابل اعمال در مانحن‌فیه می‌داند، صحیح اعلام می‌گردد.

نظر اکثریت

در صورتی که به موجب قانون لاحق، مجازات جرمی کاهش یابد و حکم اولیه اجرا شده باشد در خصوص سابقه، به جهت اینکه قانون لاحق مساعد به حال محکوم می‌باشد، لذا این قانون اخیر مدنظر قرار می‌گیرد و در صورتی که مطابق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع مشمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 گردد؛ لذا به جهت کاهش مجازات و درجه جرم، جزء سوابق کیفری موثر محسوب نمی‌گردد.

نظر اقلیت

بایستی قابل به تفکیک در فرض اجرا و عدم اجرای حکم گردید؛ در صورتی که پیش از قانون کاهش مجازات اجرا شده باشد و مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی سپری نشده باشد، محکومیت موثر لحاظ می‌شود و در صورتی که بعد از قانون کاهش مجازات در حال اجرا باشد، بایستی بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را اعمال؛ که در این صورت بدیهی است که پس از تخفیف دیگر و کاهش درجه و مجازات جرم مطابق ماده 12 قانون فوق سابقه موثر محسوب نمی‌گردد.

منبع
برچسب‌ها