تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۹۳
شماره پرونده: ۳۹-۹/۵-۰۱

استعلام:

احتراما در پرونده کلاسه ۴۵/۹۲/۲۳۰۲ این شعبه زوج به طرفیت دادخواستی با خواسته اجرای مراسم لعان و نفی ولد تقدیم که محکمه بدوی حکم بر رد خواسته تصدیر نموده و با تجدیدنظرخواهی زوج پرونده مطرح رسیدگی است بارها از زوجه و وکیل وی درخواست شده که جهت تست DNA و زان پس برای اجرای مراسم لعان در جلسه دادگاه حاضر شود لیکن علیرغم استحضار از وقت دادرسی و انتظار کافی حاضر نشده است ضمنا زوجه دارای وکیل است از طریق وی نیز اقدام شده حال نظر به لزوم تست و آزمایش DNA و سپس اجرای مراسم لعان وعدم حضور زوجه آیا در مانحن فیه می‌شود زوجه را جلب نمود یا خیر؟ لازم به ذکر است که حکم بدوی به رد خواسته شوهر وی بوده و عدم حضورش تعمدا صورت میگیرد که دادگاه را مجبور به تائید رد خواسته زوج نماید زیرا بدون این دو امر آمازیش ولعان اظهارنظر در مورد خواسته و به ویژه فرزند که نفی آن را از آثار لعان خواهد بود امکان پذیر نمی‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای نفی ولد و لعان در زمره دعاوی حقوقی است و لذا بار اثبات آن به عهده خواهان است و بنابراین خوانده دعوی را نمی توان مجبور به انجام تست DNA و یا حضور در دادگاه نمود و با اوصاف مذکور، دستور جلب خوانده در پرونده حقوقی بر خلاف اصول و مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی است.