تشکیلات گزینش وزارت آموزش و پرورش به این شرح خواهد بود:
‌الف - هیئت مرکزی گزینش توسط هیئت عالی گزینش تشکیل می‌گردد و به عنوان مرجع گزینش در وزارت آموزش و پرورش خواهد بود، اعضای‌ هیئت مذکور که با حکم دبیر هیئت عالی گزینش منصوب می‌شوند، عبارتند از:
۱ - نماینده وزیر.
۲ - نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
۳ - نماینده هیئت عالی گزینش.
تبصره ۱ - یک نفر از اعضاء کمیسیون آموزش و پرورش به انتخاب کمیسیون بعنوان ناظر حضور خواهد داشت.
تبصره ۲ - هیئت مرکزی گزینش دارای یک دبیر خواهد بود که با پیشنهاد اعضاء هیئت مرکزی و حکم دبیر هیئت عالی گزینش به مدت ۴ سال‌ منصوب می‌گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است، تغییر دبیر با تصویب هیئت عالی خواهد بود.
تبصره ۳ - دبیرخانه هیئت مرکزی زیر نظر آن هیئت تشکیل می‌گردد، مسوول آن به پیشنهاد هیئت مرکزی و تأیید هیئت عالی و با حکم دبیر هیئت ‌منصوب خواهد شد.
ب - هسته‌های گزینش، که در واحدهای مختلف وزارت آموزش و پرورش مرکب از سه تا پنج نفر می‌باشد، در امتداد پستهای سازمانی و توسط ‌هیئت مرکزی عنداللزوم تشکیل می‌گردد. اعضای هسته‌های گزینش با صلاحدید و معرفی هیئت مرکزی، پس از تأیید صلاحیت آنان از سوی هیئت ‌عالی، با امضاء دبیر هیئت مرکزی گزینش منصوب می‌شوند.
تبصره - هسته‌های گزینش دارای یک مدیر خواهند بود که با حکم دبیر هیئت مرکزی منصوب می‌شوند.