ماده 213 قانون مدنی

معامله محجورین نافذ نیست.

عناوین و برچسب‌ها