مدت اعتبار قرار نظارت قضایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/03
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

مدت اعتبار قرار نظارت قضایی

پرسش

نظر بر اینکه صدر ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان مدت معین جهت اجرای دستورات مندرج در بندهای (الف) تا (ث) ماده 252 قانون مذکور را در خصوص شیوه اجرای قرارهای نظارت قضایی به آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1395، احاله نموده است، لکن در آیین‌نامه یادشده نیز منظور از مدت معین تصریح نگردیده و وفق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی، قاضی صادرکننده قرار باید زمان شروع و خاتمه اجرای قرار را قید نماید؛ حال مدت اعتبار قرار نظارت قضایی چه میزان است؟ آیا مدت اعتبار این قرار محدودیت زمانی دارد؟

نظر هیات عالی

اگرچه عدم قید بازه زمانی و تحدید آن محل ایراد و اشکال است. مع‌الوصف مقنن صرفاً در ماده 248 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به قرار عدم منع خروج از کشور قائل به زمان شده فلذا آن را نیز قابل تمدید دانسته است. نتیجتاً در سایر مصادیق قرار نظارت قضایی مدت آن با تشخیص مقام قضایی صادرکننده است.

نظر اتفاقی

قرار نظارت قضایی بدون محدودیت و مدت بوده و قابل تمدید می‌باشد. از آنجا که قرار نظارت قضایی در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری در عرض قرار تامین کیفری امده و اعتبار قرار تامین کیفری تا زمان اجرای حکم و خاتمه یافتن پرونده می‌باشد و از طرفی نیز حسب ماده 250 قانون مذکور قرار تامین نظارت می‌بایست متناسب با شدت مجازات باشد که خود دلالت ضمنی بر لزوم اعتبار این قرار تا پایان رسیدگی دارد.

منبع
برچسب‌ها