قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10 و قانون اعسار مصوب 1313/9/20 و ماده (524) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 نسخ می‌شود.
چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.