مستند قانونی صدور حکم به اعسار و تقسیط محکوم به

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مستند قانونی صدور حکم به اعسار و تقسیط محکوم به علی رغم تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی،مواد 20 الی 23 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 است.(ملاحظه:این قانون به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نسخ شده است.)

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/30

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م. ن. فرزند ن. به طرفیت آقای پ. ه. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره --- - 930 مورخه 92/8/6 صادره از این شعبه نظر به آنکه خواهان به گواهی گواهان استناد جسته و گواهان تعرفه شده به شرح استشهاد تقدیمی متفقا براعسار خواهان گواهی داده اند و خوانده نیز دلیلی جهت اثبات تمکن مالی خواهان ارسال ننموده است لذا دادگاه مستندا به مواد 20 الی 23 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و حکم به اعسار به تقسیط خواهان از پرداخت یکجای محکوم به مبلغ سیصد میلیون ریال و تقسیط مابقی، به صورت ماهیانه مبلغ ده میلیون ریال تا استهلاک کامل محکوم به در حق خوانده صادر واعلام می‌نماید رای صادره مانع از استیفاء حقوق محکوم له (خوانده) از اموالی که بعدا از محکوم علیه (خواهان) به دست می آید نخواهد بود رای صادره حضوری و در مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهرانعلی علیپور

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/17

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. ه. فرزند بهمن نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/5/30 صادر شده از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن حسب دعوی آقای م. ن. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار و تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره --- مورخ 92/8/6 ، رای بر پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال به نحو نقدی و تقسیط مابقی از قرار ماهیانه به مبلغ ده میلیون ریال در حق تجدیدنظرخواه تا استهلاک کامل آن اصدار گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه ایراد و اشکالی بر دادنامه وارد نیست و موافق موازین اصدار یافته و اینکه اعتراض موثری که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

نعمت اله نیک نژاد- عقیل نوری فر

منبع
برچسب‌ها