تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۵۲۱
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۷۶-۵۲۱ ح

استعلام:

در قراردادهای مشارکت در ساخت بین مالک «الف» و سازنده «ب» (قرارداد اول) چنانچه سازنده یکی از واحدها را به غیر «ج» انتقال دهد (قرارداد دوم) و سپس بر اساس شروط قراردادی، قرارداد اول بین طرفین فسخ شود، این فسخ در قرارداد دوم بین متعاقدین چه تأثیری دارد؟ توضیح آن که، برخی معتقدند فسخ قرارداد اول به حقوق خریدار «ج» در آپارتمان در حال ساخت خدشه‌ای نمی‌رساند و عده‌ای بر این عقیده‌اند که عقد دوم متزلزل است و با انحلال عقد اول، قرارداد دوم نیز از بین می‌رود و این قرارداد بر حقوق مالکان دارنده حق عینی مقدم، خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که پس از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده یکی از واحدها را به غیر انتقال داده است، صرف نظر از آن که شروط قرارداد مشارکت در ساخت و حدود اختیارات و تعهدات هر یک از طرفین (مالک و سازنده) و شمول یا عدم شمول قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ نسبت به فرض سوال مشخص نمی‌باشد، مستفاد از مواد ۲۸۳، ۲۸۶ و ۴۵۴ قانون مدنی، فسخ بعدی قرارداد مشارکت در ساخت موجب انحلال معامله دوم نمی‌شود.