شماره ۷۳۴۶/۱ تاریخ‌ ۵/۵/۱۳۶۲
شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌
خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا نسبت‌ به‌ موافقت‌ یا مخالفت‌ ماده‌ ۱۸ از مصوبه‌ مجلس‌ خبرگان‌ با قانون‌ اساسی‌ را اعلام‌ فرمایند.
سیدعلی‌ خامنه‌ای - رئیس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
شماره ۹۳۲۶ تاریخ ۱۳۶۲/۵/۱۲
مقام‌ محترم‌ ریاست‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره ۷۳۴۶/۱ مورخ‌ ۵/۵/۱۳۶۲؛
موضوع‌ در جلسه‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ و نظر شورا بدین‌ شرح‌ اعلام‌ می‌شود:
«تشخیص‌ مغایرت‌ و عدم‌ مغایرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ خبرگان‌ با شورای‌ نگهبان‌ نیست‌ ولی‌ علی‌الاصول‌ که‌ همه‌ نهادها رعایت‌ قانون‌ اساسی‌ را می‌نمایند ماده‌ ۱۸ مصوبه‌ مجلس‌ خبرگان‌ به‌ اصل‌ ۱۱۱ قانون‌ اساسی‌ ارتباط‌ ندارد و مصوبات‌ مجلس‌ خبرگان‌ خارج‌ از محدوده‌ این‌ اصل‌ و اصول‌ دیگر قانون‌ اساسی‌ اعتبار قانونی‌ ندارد.»
دبیر شورای‌ نگهبان - لطف‌الله صافی