رای شماره 815 مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 815

تاریخ دادنامه: 14/10/1395

کلاسه پرونده: 95/812

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان 1- سید ابراهیم حسینی 2- مصطفی کریم زاده 3- کمال محمدی 4- معتصم مسلم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 19/4/1394 سازمان نظام مهندسی استان کردستان

گردش کار: 1- در پرونده کلاسه 95/812 هیات عمومی ابطال مصوبه مورخ 19/4/1394 سازمان نظام مهندسی استان کردستان درخواست شده است.

2- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی از شمول واحدهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی خارج می‌باشد، بنابراین درخواست ابطال مصوبه مورخ 19/4/1394 سازمان نظام مهندسی استان کردستان قابل رسیدگی و صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع