نحوه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در محکومین به رد مال

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/01
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر گناوه

موضوع

نحوه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در محکومین به رد مال

پرسش

در پرونده‌ای محکومعلیه در حال تحمل حبس می‌باشد و حبس نامبرده به اتمام رسیده است و جهت رد مال در حبس می‌باشد. آیا محکومعلیه باید آزاد گردد یا همچنان تا رد مال در حبس بماند؟

نظر هیات عالی

پس از اتمام حبس، محکومعلیه با وجود محکومیت به رد مال، فوراً آزاد می‌شود؛ مگر قبل از اتمام مدت حبس محکومعلیه تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را مطرح نموده باشد. به علاوه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی ظرف یک ماه دعوای اعسار مطرح ننموده و یا دعوای اعسار مردود شده باشد؛ النهایه بدون درخواست محکومله امکان تداوم بازداشت او وجود ندارد.

نظر اکثریت

اگر استیفای محکومبه از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکومعلیه به تقاضای محکومله تا زمان اجرای حکم یا نپذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومله حبس می‌شود. چنان‌چه محکومعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود؛ مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. همچنین این نکته را هم می‌بایست خاطر نشان کرد که اگر محکومعلیه در نهایت حبس شود به جهت عدم پرداخت دین، سپس مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مال مزبور تکافوی دین و حکم و هزینه‌های اجرایی را بدهد، از حبس آزاد خواهد شد.

نظر اقلیت

موجبی برای نگهداری محکومعلیه قبل از موافقت دادگاه با اعمال ماده 3 وجود ندارد و محکومعلیه باید آزاد شود و مجدداً باید شاکی خصوصی را احضار کنید و بعد از درخواست اعمال ماده 3 و موافقت دادگاه محکومعلیه مجدداً احضار شود.

منبع
برچسب‌ها