ماده 67 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

وزارت کشاورزی- دارائی- دادگستری- اقتصاد- کشور- جنگ مأمور اجرای این قانون میباشند.