در موارد زیر هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد: 1 - در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد. 2 - در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از ...
ادامه ...