ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

(جزای نقدی اصلاحی 1399/11/08)- هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به 25/000/000 تا 100/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره - مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

وضعیت تنقیحی

  • جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب تصویب نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب 1399/11/08 هیات وزیران، اصلاح شده است.

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها