ماده 107 قانون محاسبات عمومی کشور

انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارتخانه یا موسسه دولتی به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر در صورتی امکان‌ پذیر‌ خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارتخانه یا موسسه ‌ای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قبلاً تحصیل شده باشد.