رای شماره 65 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 65

تاریخ دادنامه: 20؍1؍1398

شماره پرونده: 97؍1716

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نادر خوارزمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1320671-1396/05/16 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 1320671-16؍5؍1396 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، با عنایت به تبصره 2 بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه که عنوان می دارد: « تبصره 2- والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و موسسات تابعه آنها و شرکت های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.» با عنایت به اینکه احکام حقوقی صادره اینجانب نادر خوارزمی جانباز ده درصد از پرسنل استانداری گیلان که آخرین پست سازمانی ام معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان بندرانزلی بوده و هم اکنون بنا به تصمیمات مدیریتی در پست کارشناسی عمرانی آن فرمانداری منصوب گشته ام در مغایرت با نص قانون یاد شده اصدار یافته است، مراتب اصلاح حکم را طی مکاتبه ای از اداره کل اداری و مالی استانداری گیلان تقاضا نموده اما مدیرکل اداری و مالی استانداری در پاسخ شماره 948؍62؍80؍97- 4؍4؍1397 این نحوه محاسبه را ناشی از مکاتبه شماره 77640-18؍5؍1396 وزارت کشور در راستای اجرای نامه شماره 1320671-15؍5؍1396 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور مستند نموده است از این رو با ارائه ادله بعدی دادخواست خود را به شرح ذیل به حضور ارسال می دارم.

الف) با توجه به نص صریح قانون، ایثارگران، مشمول تبصره 2 بند ذ ماده 78 قانون برنامه ششم توسعه می‌باشند که در تنزل پست می‌بایست از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار گردند لذا درج مابه التفاوت حقوق پست قبلی با پست جدید، به عنوان عدد ثابت در حکم پرسنلی تحت عنوان ردیف، ماده 78 قانون برنامه نمی تواند محقق کننده این نص قانونی باشد زیرا این عدد ثابت بوده و تابع ضرایب رشد سالانه نمی گردد. از آنجا که قانونگذار در نص فوق الاشاره مشمولین را حائز شرایط کلیه حقوق و مزایای «همان پست سازمانی» یا «همتراز شغل قبلی» محسوب نموده است. لذا احتساب افزایش سالانه (مطابق نرخ اعلامی) از شمول کلیه پستهای سازمانی بوده و امری بدیهی محسوب می‌گردد. بنابراین منظور قانونگذار توقف دریافتی های ایثارگر در دوره تصدی پست قبلی نمی‌باشد زیرا متصدیان مشابه همان پست سازمانی و همترازان از رشد سالانه بهره مند می گردند. مضافاً به استناد قاعده ملازمه اذن در شی با لوازم آن، مستفاد از ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری که عنوان داشته: « ماده 64- نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی خواهد بود امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد. تبصره- ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.» از این رو از آنجا که اذن در تخصیص پست همتراز و یا مشابه پست قبلی موضوع تبصره 2 بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، اذن در ملازم آن یعنی رشد سالانه موضوع نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی وفق ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن می‌باشد در نتیجه نحوه محاسبه حکم اینجانب می‌بایست به گونه ای باشد که مشمول این ماده و تبصره شود. کما اینکه در گذشته مشابه این موضوع از طریق کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374 در ایجاد پستهای ستاره دار یا همتراز تحقق می یافت. در نتیجه به نظر می‌رسد به جای درج عدد ثابت تحت ردیف عنوان شده در حکم حقوقی می‌بایست امتیازات پست سازمانی در ردیف منحصر به خود برای محاسبه منظور گردد.

ب- از آنجا که در منطوق قانون، بهره مندی مشمولین، از حقوق و مزایا تصریح شده است و بخشی از مزایا شامل اضافه کار از طریق، جمع حق شغل، حق شاغل و حق مدیریت، تقسیم بر 176 ضرب در ضریب همان سال ضرب در ساعات اضافه کار به دست می آید. لذا احتساب تفاوت تنزل به عنوان عدد ثابت منجر به عدد اعمال امتیازات کاهش یافته در آیتم های حق شغل، حق شاغل و حق مدیریت که موثر بر محاسبه اضافه کار می‌باشند، می‌گردد که طبیعتاً به تنزل دریافت مزایا (عدد مبنا در محاسبه اضافه کار) منجر خواهد شد از این رو این اقدام نیز مغایر با نص صریح قانون می‌باشد که همان طور که در فراز پایانی بند الف این دادخواست اشاره شد در صورت درج امتیازات در ردیفهای منحصر به خود این نقیصه نیز بر طرف و اجرای قانون به صورت کامل امکان پذیر خواهد شد.

از آنجا که بر اساس اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی قضات محاکم مکلفند از اجرای آیین‌نامه ها، تصویب نامه ها و... دولتی مخالف با قانون خودداری نمایند و به استناد اصل یکصد و هفتاد وسوم و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان این دسته از اقدامات قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارد لذا رسیدگی به دادخواست مشروحه بر اساس ادله معنونه، ابطال مکاتبه شماره 1320671-16؍5؍1396 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور، احقاق حقوق تضییع شده شامل حقوق و مزایا از زمان تنزل پست تاکنون توسط استانداری گیلان را از محضر آن دادگاه را خواستارم.»

متن نامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«برادر ارجمند جناب آقای خلیلی

مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی- وزارت کشور

با سلام واحترام

«بازگشت به نامه شماره 72538-9؍5؍1396 در خصوص مفاد تبصره (2) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد: طبق مفاد تبصره قانونی مذکور، مشمولین این تبصره در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آرای مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند. لذا در اجرای مفاد تبصره یاد شده دستگاه مکلف است با ملاحظه حکم کارگزینی پست سازمانی قبلی این افراد و حکم کارگزینی مربوط به پست فعلی (بعد از تنزل پست) مابه التفاوت ریالی ناشی از تنزل پست سازمانی را طی ردیف جداگانه ای، مستنداً به مفاد تبصره فوق، در حکم کارگزینی وی درج نماید. اضافه می‌نماید صرفاً آن دسته از ایثارگران مندرج در تبصره یاد شده که تنزل پست سازمانی آنان بعد از اجرایی شدن قانون مذکور انجام شده باشد، مشمول بهره مندی از مزایای مربوط می‌باشند.- رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 357768-11؍7؍1397 توضیح داده است که:

مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: شکایت آقای نادر خوارزمی

با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده 9709980900401064 (شماره بایگانی 34883) مورخ 30؍5؍1397 به استحضار می رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت این سازمان این نتیجه حاصل شد که طبق حکم مندرج در تبصره 2 بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می دارد: «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و موسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند» قانونگذار بهره مندی از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی را تجویز نموده است. لذا در اجرای تبصره مذکور، دستگاه مکلف است با ملاحظه حکم کارگزینی پست سازمانی قبلی این افراد و حکم کارگزینی مربوط به پست فعلی (بعد از تنزل پست)، صرفاً مابه التفاوت ریالی ناشی از تنزل پست سازمانی را طی ردیف جداگانه ای، مستنداً به مفاد تبصره فوق در حکم کارگزینی وی درج نماید. در خصوص چگونگی اقدام در سنوات آتی مراتب طی گزارش شماره 166720-9؍4؍1397 به استحضار رئیس سازمان رسید که حسب دستور ایشان جهت رفع ابهامات مطروحه موضوع در دستور کار شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار گرفته است، که به محض حصول نتیجه مراتب به نحو مقتضی به دستگاههای مشمول اعلام خواهد گردید. علاوه بر مراتب فوق موارد زیر نیز اعلام می‌گردد.

1- در تبصره 2 بند «ذ» ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه ایجاد پست همتراز را تجویز ننموده، عنایت دارند ایجاد پست همتراز به موجب قانون امکان پذیر است.

2- با توجه به اینکه در تبصره مذکور ایجاد پست همتراز اجازه داده نشده لذا نامه شماره 1320671-16؍5؍1396 امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت این سازمان صرفاً روش اجرای تبصره فوق الذکر را در زمان تنزل پست اعلام نموده است و مبین سایر موضوعات دیگر که شاکی در دادخواست خود اشاره کرده است نمی‌باشد. لذا تقاضای ابطال نامه مزبور از این حیث فاقد وجاهت است.

3- با توجه به دادنامه شماره 472-13؍7؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظرات دفاتر دستگاههای اجرایی ماهیتاً از مقوله اظهار نظر مشورتی بوده و متضمن قاعده الزام آوری نیست. لذا قابل رسیدگی و ابطال در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. به خصوص این که نظریه مورد بحث صرفاً در راستای اجرای قانون و نیز به لحاظ عدم کاهش حقوق و مزایای ایثارگران مشمول، نحوه اجرا را در زمان تنزل پست بیان نموده که مغایرتی با قانون نیز ندارد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست. خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط امکان حضور داشته باشد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که در تبصره 2 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و موسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.» و از آنجایی که حقوق و مزایای کارمندان مطابق ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری مبتنی بر امتیازاتی است که ضرب در ضریب ریالی هر سال تعیین می‌شود و بر اساس سایر مواد فصل دهم قانون اخیرالذکر، حقوق ثابت کارکنان شامل حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت تعیین و امتیاز آن بعضاً ملاک محاسبه سایر مزایا از جمله اضافه کاری و پاداش پایان خدمت می‌باشد، بنابراین تعیین ردیف جداگانه جهت پرداخت مابه التفاوت که باعث عدم محاسبه امتیاز آن در سایر مزایای ایثارگران تنزل مقام یافته می‌شود، مغایر با قانون فوق الذکر است و از این حیث مقرره مورد شکایت مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع