ماده 6 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام می‌شود:
1- استانداردسازی
2- اندازه شناسی
3- تأیید صلاحیت
4- ارزیابی انطباق