رای شماره 26 مورخ 1383/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 283/82

شاکی:آقای اردشیر فاتحی و غیره

موضوع:ابطال بند 2 صورتجلسه 174 کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران

تاریخ رای:یکشنبه 30 فروردین 1383

شماره دادنامه: 26

مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، املاک پلاکهای ثبتی… طبق صورتجلسه تفکیکی و بر اساس موافقت شهرداری منطقه 18 از پلاکهای… تفکیک و جهت آنها سند رسمی صادر شده است. از طرفی شهرداری منطقه جهت پلاکهای ثبتی… اقدام به صدور پروانه ساختمانی بر مبنای مسکونی با تراکم120% نموده است. همچنین شهرداری منطقه 18 طی نامه 8/2/82 صراحتاً اعلام داشته که قبل از تصویب صورتجلسه مذکور جهت قطعات پروانه ساختمانی صادر نموده است. حال اگر عدم اعمال ماده 101 در تفکیک قطعات مورد ادعای شهرداری منطقه 18 می‌باشد چرا بدون توجه به این امر جهت قطعات فوق الذکر پروانه صادر نموده است. علاوه براین اداره ثبت هم نسبت به تفکیک قطعات اقدام نموده است. علیهذا نسبت به ادعای شهرداری اعتراض داشته و تقاضای تغییر کاربری از پارک عمومی به مسکونی را در ارتباط با قطعات فوق الذکر داریم. سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت فوق الذکر طی نامه شماره 36130/317 مورخ 16/10/82 اعلام داشته اند، مستنبط از ماده 25و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری دعوای مطروحه به نحو فوق به دلیل عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اعتبار صلاحیت رسیدگی توسط شعب آن مرجع غیر قابل استماع و محکوم به رد می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به وظایف و مسئولیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه رسیدگی به اعتراض نسبت به مدلول آراء قطعی،ایجاد وحدت رویه قضایی و رسیدگی و امعان نظر نسبت به مصوبات و مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری است.نظر به اینکه موضوع اعتراض و شکایت شاکی از جمله عناوین فوق الذکر محسوب نمی شود و جنبه موردی دارد لذا قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست و پرونده جهت رسیدگی به موضوع به شعبه هفتم بدوی دیوان ارجاع می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع