تنظیم صورتجلسه سازش قبل از اعلام شکایت نزد مرجع انتظامی یا قضایی و عدول از آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/11/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تنظیم صورتجلسه سازش قبل از اعلام شکایت نزد مرجع انتظامی یا قضایی و عدول از آن

پرسش

چنانچه بین دو طرف در خصوص موضوعی قابل گذشت (مانند توهین، تهدید و غیره)، قبل از اعلام شکایت نزد مرجع انتظامی یا قضایی حل اختلاف شود و طرفین با مراجعه به مرجع انتظامی صورت‌جلسه سازش تنظیم و نسبت به هم اعلام گذشت نمایند و پس از مدتی احد از طرفین در خصوص همان موضوع اقدام به شکایت نماید؛ آیا اعلام گذشتی که قبل از طرح شکایت بوده است، قابل پذیرش و دارای اثر است؟

نظر هیات عالی

جز در خصوص سرایت ناشی از جراحت ایجاد شده، رضایت و گذشت سابق واجد اعتبار و اثر حقوقی است و در صورت شکایت با توجه به قابل گذشت بودن عناوین ذکر شده، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه طرفین می‌توانند هرگونه دعوی حال یا آینده را به صلح خاتمه دهند و در فرض پرسش نیز نوعی صلح‌نامه است و دارای اعتبار و اثر حقوقی است، چنانچه احد از طرفین اقدام به شکایت نماید باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. البته در خصوص ایراد ضرب و جرح موضوع متفاوت است و چنانچه صدمه سرایت نماید و بعداً صدمه بیشتری حادث یا منتهی به فوت شود، به این علت که رضایت سابق با فرض عدم وجود صدمات جدید بوده است؛ لذا رضایت سابق اعتباری ندارد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه هنوز شکایتی انجام نشده بوده است؛ لذا سبب گذشت نیز حادث نشده است و اسقاط حقی که سبب آن ایجاد نشده است جایز نیست، لذا اعلام گذشت قبل از طرح شکایت قابل پذیرش نیست.

منبع
برچسب‌ها