تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۵۴

پیام: نقص در شهادتنامه مورد استناد مدعی اعسار، از موجبات رد دعوی اعسار نیست؛ بلکه دادگاه می بایست در راستای رفع نقص از آن، دستور اقدام مقتضی به دفتر دادگاه صادر کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ن. به طرفیت آقای الف.م. با وکالت آقای م.ب. مبنی بر صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر نسبت به دادنامه ۱۲۲۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۴ دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده نظر به اینکه استشهادیه پیوست دادخواست بر خلاف بند الف ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی فقط به امضای دو زن رسیده و از طرفی میزان هزینه دادرسی ذکر نشده و شهود هم منشاء اطلاعات خود را قید ننموده‌اند در نتیجه اسشتهادیه فاقد شرایط مقرر در ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی است لذا دعوی غیروارد است مستنداً به ماده ۲ قانون مذکور قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ن. به طرفیت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۳۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ صادره شعبه سوم دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۲۱۲۲۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۴ همان دادگاه به لحاظ عدم رعایت شرایط قانونی شهادتنامه استنادی صادر شده متضمن جهات نقض و وارد است چه اینکه نقص در شهادتنامه استنادی تجدیدنظرخواه از موجبات صدور قرار رد دعوی نبوده است بلکه لازم بوده است دادگاه محترم دستور اقدام مقتضی در راستای رفع نقص به دفتر دادگاه صادر می‌کرد و چنانچه خواهان بدوی به رفع نقص مبادرت نمی‌کرد دفتر مربوطه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید فلذا مستنداً به بند ه- از ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز ماده ۳۵۳ همان قانون ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت اقدام قانونی به شرح فوق به دادگاه محترم بدوی عودت می‌دهد این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قیصری - حاجی حسنی