اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

نظریه های تفسیری شورای نگهبان (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها