افشای هویت یا اطلاعات و اسرار طفل یا نوجوان بزه دیده یا در وضعیت مخاطره آمیز

عنوان جرم
افشای هویت یا اطلاعات و اسرار طفل یا نوجوان بزه دیده یا در وضعیت مخاطره آمیز
مجازات
حبس درجه 6
مستند قانونی
ماده 19 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399/02/23

عناوین و برچسب‌ها