صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

اجرای مجازات تکمیلی در صورت شمول آزادی مشروط به مجازات اصلی

پرسش

اگر مجازات اصلی مشمول آزادی مشروط گردد آیا مجازات تکمیلی قابل اجراست یا خیر؟

نظر هیئت عالی

آزادی مشروط محکوم از حبس مانع اجرای مجازات تکمیلی نیست عدم اجرای حکم قطعی مستلزم نص صریح می‌باشد نتیجتاً به صحت عقیده اکثریت اعلام نظر می‌شود.

نظر اکثریت

اصولاً هدف و فلسفه اعمال مجازات های تکمیلی با هدف اعمال مجازات های اصلی متفاوت است. هدف اصلی در مجازات تکمیلی، اصلاح مرتکب جرم یا جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم از سوی اوست. نگاهی به بندهای« الف» تا « س» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، حکایت از این مطلب دارد. بنابراین صرف تعلق آزادی مشروط به مرتکب جرم، مانع از اجرای مجازات تکمیلی نیست.

نظر اقلیت

از عنوان مجازات تکمیلی چنین برمی آید که در تکمیل مجازات اصلی به کار می رود. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز بیان می دارد که قاضی می‌تواند در تکمیل مجازات اصلی از یکی از مجازات های تکمیلی استفاده کند. بنابراین زمانی که مجازات اصلی به هر علت از بین رود، امکان اجرای مجازات تکمیلی نیز خود به خود از بین می رود.