تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۳۴۲
شماره پرونده: ۹۳-۷/۱-۰۵۸۴

استعلام:

اگر متوفی به حد نصاب مقرر در ماده ۸۹۲ قانون مدنی برادر و خواهر ابوینی یا ابی داشته باشد، لکن یک یا دو برادر هم مازاد بر حد نصاب مقرر داشته باشد، آیا در این صورت حجب مادر محقق نمی شود و مادر فاقد حاجب است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

باتوجه به بند ب از ماده ۸۹۲ قانون مدنی و شروط ذکر شده در بند مذکور (شرط چهارم) با وجود برادر ابوینی یا ابی، وجود یک برادر امی مازاد بر حد نصاب، تأثیری در میزان حصه مادر متوفی نداشته؛ بلکه به صرف وجود برادر ابوینی یا ابی تنها، مادر متوفی از بردن بیش از یک سدس از ما ترک محروم می‌گردد./ن