بازرسی از لنج حامل کالای قاچاق

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/17
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیر

موضوع

بازرسی از لنج حامل کالای قاچاق

پرسش

پایگاه دریابانی در دریا، به یک لنج که حامل کالای قاچاق می‌باشد، مظنون و ناخدا یک برگ مانیفست به مامورین دریابانی بندر دیر ارائه که مقصد مانیفست بندر گناوه می‌باشد و مامورین با قاضی کشیک دادسرا تماس گرفته و اجازه بازرسی از لنج دارند و قاضی کشیک به استناد ماده 103 قانون امور گمرکی حق بازرسی را نداده و طبق دستور قاضی کشیک لنج توسط مامورین به گمرک بندر گناوه هدایت می‌گردد سوال اینجاست آیا بر اساس برگ مانیفست امکان بازرسی از لنج وجود دارد یا خیر و ثانیاً در خصوص پرونده چه تصمیمی اتخاذ می‌گردد؟

نظر هیات عالی

همانگونه که در نظر اکثریت آمده، پس از تخلیه کالا از سوی مامورین گمرک بر اساس درخواست مرجع مذکور، مقام صالح دستور مقتضی صادر خواهد کرد.

نظر اکثریت

طبق ماده 103 قانون امور گمرکی کالا باید در اسکله مجاز (برگ مانیفست) تخلیه شود و در آنجا به وسیله مامورین گمرک کالا تخلیه شده و مورد بررسی قرار گیرد و قوانین گمرکی از جمله اختیارات قانونی گمرک برای اخذ جریمه یا مرجوع کردن کالا اقدام گردد و چنانچه گمرک تشخیص دهد که باید از طریق دادسرا یا تعزیرات صورت گیرد حسب مورد اعلام نماید بنابراین مامورین باید تا بندر گناوه لنج را هدایت نمایند و هیچ گونه بازرسی از لنج در بندر دیر حسب ماده 103 قانون امور گمرکی انجام نمی‌گیرد.

نظر اقلیت

محل وقوع جرم بندر دیر می‌باشد و اگر از گزارش مامورین اطمینان حاصل گردید که لنج حامل کالای قاچاق می‌باشد قاضی نسبت به بازرسی از لنج دستور می‌دهد و پس از بازرسی چنانچه لنج حامل کالای قاچاق مجاز و مشروط و ممنوعه باشد به تفکیک صورتجلسه می‌گردد. در خصوص نظر اکثریت چون کالایی کشف نشده فقط لنج به بندر گناوه هدایت می‌شود باید منتظر گمرک گناوه ماند اگر گزارش کرد فلان کالا مجاز مشروط بوده به تعزیرات ارجاع گردیده و دادسرا قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید و طبق نظر اقلیت اگر همه کالاها، مجاز مشروط باشد دادسرا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت تعزیرات بندر دیر صادر می‌نماید.

منبع
برچسب‌ها