رای شماره 13 مورخ 1381/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 387/80

شاکی: 1- آقای مهدی طاووسی؛ 2- علی‌اصغر جعفری

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 25 فروردین 1381

شماره دادنامه: 13

مقدمه: الف) شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت5/78/634 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقایان علی‌اصغر جعفری و مهدی طاووسی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 880-879-878 مورخ 10/6/77 صادره از شعبه 14 بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 535 مورخ 1378/07/21 ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بورود شکایت شکات صادر نموده است.ب) شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/79/897 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای علی‌اصغر جعفری - آقای مهدی طاووسی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره520 مورخ 1379/03/11 شعبه دوم بدوی ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به تفاوت موضوع شکایت و خواسته‌های مذکور در هر پرونده و اینکه دادنامه‌های فوق‌الذکر در زمینه خواسته‌های متفاوت صادر شده ‌است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/78 نمی‌باشد و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع