رای وحدت رویه شماره 829 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 829

تاریخ دادنامه: 30/8/1396

کلاسه پرونده: 96/1179

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای محمد سلسبیل

موضوع خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان پرونده های موضوع تعارض از کارمندان اداره کل پست استان خراسان رضوی هستند. اداره کل متبوع جهت اعطای پست سازمانی کارشناسی اقدام به برگزاری آزمون داخلی در سالهای 1378 و 1379 می کند که در نتیجه شاکیان در آن آزمون قبول می‌شوند. برخی از قبول شدگان آن آزمون ردیف شغلی کارشناسی را دریافت می کنند و برخی شاکیان از دریافت آن محروم می‌شوند. شاکیان به موجب دادخواست، الزام اداره متبوع به اعطای پست کارشناسی و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای پست از سال استحقاقشان را درخواست می کنند. شعبه 23 دیوان عدالت اداری با این استدلال که چون شاکی در آزمون قبول شده و شرایط دریافت پست سازمانی کارشناس را پیدا کرده و قصور و تقصیری نکرده تا نتواند آن پست را دریافت کند و عدم وجود ردیف شغلی کارشناسی، دلیلی برای عدم دریافت آن پست از سوی طرف شکایت نمی‌باشد حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این رای در شعبه 8 تجدید نظر تایید شده است. اما شعبه 42 با این استدلال که شاکی دلیل موثر و موجهی برای دریافت آن پست ارائه نکرده و تخلفی از مقررات و قوانین از سوی اداره کل پست استان خراسان رضوی رخ نداده حکم به رد شکایت صادر کرده است و این رای نیز در شعبه 13 تجدید نظر تایید شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 23 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900013610 با موضوع دادخواست آقای محسن خالصی به طرفیت اداره کل پست استان خراسان رضوی و به خواسته اعطای ردیف کارشناسی و پرداخت تفاوت حقوق و مزایای ناشی از آن به موجب دادنامه شماره 9209970902301086-24/9/1392 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

نظر به اینکه حسب مدارک موجود در پرونده از مشارالیه و چند نفر دیگر از همکاران وی جهت شرک در آزمون کارشناسی دعوت و اسم وی و تعدادی از همکاران با تحصیل کسب نمره قبولی به عنوان پذیرفته شده اعلام گردیده و به تعدادی از همکاران مشارالیه نیز این ردیف کارشناسی به شاکی را عدم وجود ردیف بلاتصدی کارشناسی و در حال حاضر عدم احراز شرایط مقرر اعلام نموده است. در حالی که این امر معقول نمی‌باشد که پس از گذشت سالهای متمادی از تاریخ قبولی وی هنوز ردیف بلاتصدی کارشناسی ایجاد نشده است و از طرفی اعلام گردیده که وی در حال حاضر شرایط احراز کارشناسی را ندارد در حالی که وی این شرایط را داشته و در آزمون نیز قبول شده است و قصور و یا تقصیری از سوی نامبرده صورت نگرفته تا موجبات تضییع حق وی فراهم شده باشد و بهانه های اعلامی از سوی اداره طرف شکایت نمی تواند نافی حق شاکی باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق دیوان شکایت وی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 و 17 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رای مذکور به موجب رای شماره 9309970955800598-18/9/1393 شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

ب: شعبه 42 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980904201272 با موضوع دادخواست آقای محمد سلسبیل به طرفیت اداره کل پست استان خراسان رضوی و به خواسته تخصیص پست سازمانی کارشناس امور حراستی و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره 9409970904201412-18/6/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه با توجه به دفاعیات مذکور نظر به اینکه شاکی دلیل موثر و مدللی ارائه ننموده و تخلف از مقررات نیز مشهود نمی‌باشد، لذا بنا به مراتب مستنداً به مواد 3 و 10 و 17 و 58 و 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رای مذکور به موجب رای شماره 9509970956300408-22/1/1395 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که هیچ مستند و مقرره قانونی در خصوص الزام طرف شکایت به تخصیص پست کارشناسی وجود ندارد و صرف قبولی در آزمون ارتقاء پست دلالتی بر الزام به اختصاص پست ندارد و همچنین شاکیان به دلیل داشتن مدرک دیپلم شرایط دریافت پست کارشناسی را ندارند، آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع