ماده 27 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون ‌رعایت آئین‌ نامه معاملات دولتی تأمین نماید.
تبصره (منسوخه 1348/01/20)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت‌ کارخانه‌ ها و کارگاهها را از طرحهایی که رأسا عمل می‌ نماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش‌ خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری به بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین می‌ شود و در صورت نبودن شرایط تعیین‌ میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب کمیسیون مصرح در ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه سال 1349 رسید باشد.