ماده 8 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

نهادهای اعتباردهی که به صورت مستقل از فعالیت های استانداردسازی فعالیت می کنند در چهارچوب الزامات بین المللی موظف به تأیید صلاحیت موسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهینامه های صادره در سطوح بین المللی می‌باشند.