شماره پرونده ۱۶۱۵ - ۱/۳ - ۹۳
سوال
چنانچه شخصی به ایفای تعهدات اعم از مالی و غیرمالی محکوم گردیده باشد، مشمول ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۳۲۲/۹۳/۷ - ۱۳۹۳/۹/۲۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به طورکلی باید توجه داشت با عنایت به ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و هرگاه موضوع حکم، مستلزم انجام عملی از ناحیه محکوم‌علیه نیز باشد، علی‌الاصول نیازمند صدور اجرائیه است.