ماده 520 قانون مدنی

در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.

عناوین و برچسب‌ها