اصل 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.

عناوین و برچسب‌ها