تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۳۳

پیام: در ترک انفاق حکم الزام به تمکین زوجه در صورتی از زوج (متهم) رفع اتهام می نماید که حکم مذکور قبل از زمان تحقق بزه ترک انفاق صادر شده باشد.

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقای م. متهم است به ایراد ضرب عمدی به واسطه هل دادن و توهین و ترک انفاق نسبت به همسرش خانم الف.؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، مولای شهادت شهود و اقاریر صریح متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی راجع به توهین و دفاعیات بلاوجه راجع به بزه ترک انفاق انتساب بزه های توهین و ترک انفاق را محرز و مسلم می داند، لذا مستنداً به مواد ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده از جهت ارتکاب بزه توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و از جهت ارتکاب بزه ترک انفاق به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌گردد. و در خصوص بزه ایراد ضرب عمدی به لحاظ فقد دلیل در وجه اتهام مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران - طالبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. از دادنامه شماره ۹۳۰۵۲۷- ۲۶/۰۵/۹۳ صادره از شعبه محترم ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن آقای م. به اتهام ترک نفقه موضوع شکایت خانم الف. به تحمل یک سال حبس و به اتهام توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و وکلای ایشان و اظهارات طرفین در جلسات رسیدگی ایراد و اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکلای ایشان اقامه و ابراز نشده است و هرچند تجدیدنظرخوانده خانم الف. به شرح دادنامه شماره ۹۳۰۲۳۸- ۲۴/۰۲/۹۳ دادگاه خانواده شعبه ۲۵۹ تهران به تمکین محکوم و قطعی شده است و اصولاً دادگاه مکلف به تبعیت از آن می‌باشد ولی زمان تحقق جرم ترک انفاق به قبل از صدور حکم تمکین مربوط می‌گردد کما این که تجدیدنظرخواه آقای م. به شرح دادنامه شماره ۹۴۰۰۳۸- ۳۱/۰۳/۹۴ شعبه ۲۳۰۱ شورای حل اختلاف به پرداخت نفقه ماهیانه دویست و پنجاه هزار تومان از تاریخ ۰۱/۰۵/۹۲ لغایت ۲۰/۰۳/۹۳ محکوم گردیده است و به نظر رأی صادره صحیحاً و وفق موازین قانونی اصدار یافته است، لهذا دادگاه مستنداً به قسمت الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب رد امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تعلیق مجازات حبس برای مدت سه سال به تجویز ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی با لحاظ وضعیت فردی و اجتماعی محکوم علیه بدین کیفیت تأیید می نماید و چنانچه محکوم علیه ظرف مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده ۵۴ قانون مرقوم شود قرار تعلیق مجازات لغو و اجرا خواهد شد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

رضایی - شفیعی خورشیدی