ماده 265 قانون مدنی

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ میتواند استرداد کند.

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها