ماده 65 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

آئین ‌نامه ‌های مربوط باین قانون پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.