فعالیت مدیران و عوامل موثر در بستر های مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت‌کننده در سقط غیرقانونی جنین

عنوان جرم
فعالیت مدیران و عوامل موثر در بستر های مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت‌کننده در سقط غیرقانونی جنین
مجازات
جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم علاوه بر مجازات درجه پنج
مستند قانونی
ماده 60 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24

عناوین و برچسب‌ها