سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ‌ماه از لازم‌ الاجراء شدن این قانون تهیه می ‌شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می ‌رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم ‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده می ‌کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌ های مستقیم و مالیات بر ارزش‌ افزوده مستثنی کند.