فصل چهارم - در اجاره

از قانون مدنی

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره گویند.

مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.